SVETLOST a.d.
elektrotehničko preduzeće

Obrenovački drum bb
11030 Beograd-Čukarica
Tel. 063 303 153

 


PODACINOVOSTI


08
jun
2024


1. Zapisnik sa XXXI sednice Skupštine akcionara


2. Izveštaj o bitnom događaju Održanoj XXXI Skupštini


3. Odluka o izboru revizora


4. Odluka o nadoknadama


5. Odluka o promeni šifre delatnosti


6. Odluka o usvajanju FI 2023


7. Odluka o raspodeli gubitka 2023


8. Izjava po čl 50

 
15
apr
2024


1. Godišnji finansijski izveštaj


2. Predlog odluke o usvajanju finansijskog izveštaja


3. Izveštaj o reviziji finansijskog izveštaja


4. Godišnji izveštaj o poslovanju


5. Izveštaj o radu odbora direktora


6. Predlog odluke o izboru revizora


7. Predlog odluke o promeni šifre delatnosti


8. Predlog odluke o raspodeli gubitaka


9. Zapisnik sa XXX skupštine akcionara


10. Poziv za XXXI sednicu skupštine akcionara


11. Punomoćje za glasanje


12. Napomena uz finansijski izveštaj

 
26
avg
2023


1. Polugodišnji finansijski izveštaj

 
25
maj
2023


1. Godišnji dokument o objavljenim informacijama

 
03
maj
2023


1. Izveštaj o održanoj XXX Redovnoj sednici Skupštine akcionara


2. Zapisnik sa održane XXX Redovne sednice Skupštine akcionara


3. Odluka o usvajanju FI za 2022.g.


4. Odluka o raspodeli dobitka 2022.g.


5. Dopuna godišnjeg izveštaja

 
30
mar
2023


1. FINANSIJSKI IZVEŠTAJI ZA GODINU ZAVRŠENU 31. DECEMBRA 2022. GODINE SA IZVEŠTAJEM REVIZORA


2. Bilans stanja na dan 31.12.2022.


3. Godišnji izveštaj o poslovanju


4. Izveštaj o radu nadzornog odbora


5. Izveštaj o radu odbora direktora


6. Napomene uz finansijske izveštaje


7. Poziv za XXX sednicu skupštine akcionara


8. Zapisnik sa XXIX sednice skupštine akcionara

 
25
jul
2022


1. Godišnji izveštaj o objavljenim informacijama EP „Svetlost“ AD


2. Ugovor o pripajanju


3. Odluke APR-a

 
09
maj
2022


1. Odluka o usvajanju Godišnjeg finansijskog izveštaja za 2021. godinu


2. Odluka o usvajanju Konsolidovanog godišnjeg finansijskog izveštaja za 2021. godinu


3. Odluka o raspodeli dobiti/pokriću gubitaka u 2021. godini


4. Izveštaj o održanom bitnom događaju – održanoj Skupštini akcionara


5. Zapisnik sa održane XXIX Redovne sednice Skupštine akcionara


6. Konsolidovani godišnji izveštaj


7. Prečišćen tekst statuta

 
04
apr
2022


1. Poziv za Skupštinu


2. Zapisnik sa prethodne Skupštine


3. Finansijski izveštaj o poslovanju u 2021. godini sa mišljenjem Revizora i Godišnjim izveštajem o poslovanju


4. Izveštaj o radu Nadzornog odbora u toku 2021. godine


5. Nacrt Ugovora o pripajanju ED „Svetlost Lux“ doo matičnoj firmi EP „Svetlost“ AD


6. Predlog Odluke o izmenama i dopunama Osnivačkog akta „Svetlosti“


7. Predlog Odluke o izmenama i dopunama Statuta „Svetlosti“


8. Novi pravilnik o računovodstvu


9. Novi pravilnik o računovodstvenim politikama


10. Kodeks korporativnog upravljanja društvom

 
03
mar
2022


1. Nacrt ugovora o pripajanju


2. Obaveštenje


3. predlog izmena i dopuna akta o osnivanju AD


4. Predlog odluke o izmeni i dopuni statuta

 
26
maj
2021


1. Godišnji dokument

 
12
maj
2021


1. Konsolidovani


2. Finansijski izveštaj


3. Zapisnik sa XXVIII skupštine akcionara


4. Odluka skupštine o usvajanju Konsolidovanog finansijskog izveštaja


5. Statut 2021


4. Izveštaj o bitnom događaju

 
09
apr
2021


1. Zapisnik sa sednice nadzornog odbora


2. Dopunjeni izveštaj o proceni vrednosti akcija


3. Finansijski izveštaji

 
06
apr
2021


1. Poziv za XXVIII sednicu skupištine akcionara

 
23
mar
2021


1. Dokumenta od revizije

 
25
dec
2020


1. Dokumenta

 
14
sep
2020


1. Zapisnik sa XXVII redovne skupštine akcionara

 
04
sep
2020


1. Dokumenta

 
21
avg
2020


1. POZIV za ponovljenu skupstinu akcionara

 
07
jul
2020


1. POZIV i dokumentacija za XXVII Redovnu sednicu Skupštine akcionara

 
01
feb
2020


1. Utvrđivanje fer vrednosti akcija za društvo EP Svetlost AD Beograd


2. Procena tržišne vrednosti nepokretnine na dan 31.12.2019. godine EP Svetlost AD Beograd

 
30
jun
2019


1. Odluke

 
19
jun
2019


1. Konsolidovani finansijski izveštaj za 2018. godinu

 
01
jun
2019


1. POZIV i dokumentacija za XXVI Redovnu sednicu Skupštine akcionara

 
30
jun
2018


1. Dokumenta

 
05
jun
2018


1. POZIV i dokumentacija za XXV Redovnu sednicu Skupštine akcionara

 
28
apr
2017


1. Dokumenta


2. Dokumenta


3. Dokumenta

 
25
apr
2017


1. Konsolidovani finansijski izveštaj za 2016. godinu, Napomene uz konsolidovani izveštaj

 
12
apr
2017


1. IZVEŠTAJ nezavisnog revizora, IZVEŠTAJ nezavisnog revizora na osnovu konsolidovanih finansijskih izveštaja

 
03
apr
2017


1. IZVEŠTAJ o radu u toku 2016. godine, lzveštaj o poslovanju na osnovu konsolidovanog bilansa za 2016. godinu, Godišnji izveštaj o poslovanju za EP Svetlost a.d.

 
30
mar
2017


1. Zapisnik sa XXIII Redovne sednice Skupštine akcionara, Statistički izveštaj za 2016. godinu, Bilans uspeha za 2016. godinu, Bilans stanja za 2016. godinu

 
18
jul
2016


1. IZVEŠTAJ o bitnom događaju, održana XXIII Redovna sednica Skupštine akcionara, Odluka o raspodeli konsolidovanog dobitka iskazanog u poslovanju Društva u toku 2015. godine, Konsolidovani bilans stanja na dan 31.12.2015.

 
30
jun
2016


1. Dokumenta

 
04
jun
2016


1. POZIV i dokumentacija za XXIII Redovnu sednicu Skupštine akcionara

 
24
avg
2015


1. IZVEŠTAJ o bitnom događaju, održana XXII Redovna sednica Skupštine akcionara

2. ODLUKE sa XXII sednice

3. ZAPISNIK sa XXII sednice Skupštine akcionara

 
28
jul
2015


1. POZIV za XXII Vanrednu sednicu Skupštine akcionara

2. Punomoćje za glasanje na 22. Vanrednoj Skupštini akcionara zakazanoj za 26.06.2015.god

3. Konsolidovani finansijski izveštaj za 2014. godinu

4. Izveštaj o poslovanju na osnovu konsolidovanog bilansa za 2014.

 
29
jun
2015


1. IZVEŠTAJ o bitnom događaju, održana XXI Redovna sednica Skupštine akcionara

2. ODLUKE sa XXI sednice

3. ZAPISNIK sa XXI sednice Skupštine akcionara

 
09
jun
2015


1. P U N O M O Ć J E za glasanje na XXI Redovnoj Skupštini akcionara zakazanoj za 26.6.2015.god. u Beogradu

2. NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE ZA 2014. GODINU

3. Odluke sa 31. Redovne sednice Prvog saziva

4. Izveštaj o poslovanju Društva u 2014.god

5. Bilans stanja na dan 31.12.2014

6. Bilans uspeha za period od 01.01.2014. do 31.12.2014

7. Izveštaj o ostalom rezultatu za period od 01.01.2014. do 31.12.2014

8. Izveštaj o promenama na kapitalu za period od 01.01.2014. do 31.12.2014

9. Statistički izveštaj za 2014. godinu

10. Izveštaj o tokovima gotovine za period od 01.01.2014. do 31.12.2014

 
26
maj
2015

1. POZIV za Redovnu sednicu Skupštine akcionara

2. Revizija

 
30
okt
2014


1. POZIV za I Redovnu sednicu Skupštine malih akcionara

 
07
jul
2014


1. ZAPISNIK sa 20. Redovne skupštine akcionara

 
28
jun
2014


1. Izveštaji

 
11
jun
2014


1. ODLUKA sa 21. sednice Prvog saziva

2. UGOVOR o prenosu prava svojine

 
28
maj
2014

1. POZIV za XX Redovnu sednicu Skupštine akcionara
 
21
maj
2014


1. Godišnji dokument o objavljenim informacijama

 

17
sep
2013


1. ZAPISNIK sa XIX Vanredne sednice Skupštine akcionara

 
28
avg
2013


1. POZIV za XIX Vanrednu sednicu Skupštine akcionara

 
27
jun
2013


1. IZVEŠTAJ o bitnom događaju, održana XVIII sednica Skupštine akcionara

2. ODLUKE sa XVIII sednice

3. ZAPISNIK sa XVIII sednice Skupštine akcionara

 
25
jun
2013


1. IZVEŠTAJ o poslovanju

 
25
maj
2013


1. Poziv za XVIII sednicu skupštine akcionara

 
23
maj
2013


1. POZIV za XVIII sednicu Skupštine akcionara


2. Punomoćje za glasanje na 18. Redovnoj Skupštini akcionara zakazanoj za 24.06.2013. u Beogradu

 
14
nov
2012


1. ZAPISNIK sa XVII Vanredne skupštine akcionara

2. Izveštaj o bitnom dogadjaju sa XVII vanredne sednice skupštine akcionara

 
17
okt
2012


1. POZIV za vanrednu sednicu Skupštine akcionara

2. Punomoćje za glasanje na 17. Vanrednoj Skupštini akcionara zakazanoj za 07.11.2012.god. u 10 h

3. Zapisnik sa XVI Redovne skupštine EP Svetlost a.d., održane dana 27.07.2011.

4. Odluke sa 17. Vanredne Skupštine akcionara

 
09
jul
2012


1. POZIV za sednicu Skupštine akcionara

2. Izveštaji o poslovanju/Bitni događaji

3. Zapisnik sa XV Ponovljene skupštine EP Svetlost a.d., održane dana 26.12.2011.

4. Finansijski izveštaj za 2011 godinu

5. Izveštaj o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja za 2011. godinu

6. Konsolidovani finansijski izveštaj za 2011 godinu

7. Izveštaj o izvršenoj reviziji konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2011. godinu

8. Izjava rukovodstva društva EP Svetlost a.d.

9. Statut javnog, dvodomnog akcionarskog društva

10. Akt o osnivanju akcionarskog društva

11. Poslovnik o radu skupštine akcionarskog društva

12. Zapisnik

13. Izveštaj o bitnom dogadjaju sa XVI redovne sednice skupštine akcionara

14. Odluka o usvajanju finansijskog izveštaja i konsolidovanog finansijskog izveštaja o poslovanju u 2011. god.

15. Odluka o usvajanju finansijskog izveštaja za 2011. god. i revizije konsolidovanog finansijskog izveštaja o poslovanju u 2011. god

16. Odluka o pokriću gubitaka u poslovanju Društva u toku 2011. god