SVETLOST a.d.
elektrotehničko preduzeće

Rudo 1
11050 Beograd
Tel. 011 288 24 74

 


PODACI

Finansijski izveštaj za 2014. godinu možete pogledati OVDE.

Godišnji dokument o objavljenim informacijama možete pogledati OVDE.NOVOSTI


19
jun
2019


1. Konsolidovani finansijski izveštaj za 2018. godinu

 
25
apr
2017


1. POZIV i dokumentacija za XXVI Redovnu sednicu Skupštine akcionara

 
05
jun
2018


1. POZIV i dokumentacija za XXV Redovnu sednicu Skupštine akcionara

 
25
apr
2017


1. Konsolidovani finansijski izveštaj za 2016. godinu, Napomene uz konsolidovani izveštaj

 
12
apr
2017


1. IZVEŠTAJ nezavisnog revizora, IZVEŠTAJ nezavisnog revizora na osnovu konsolidovanih finansijskih izveštaja

 
03
apr
2017


1. IZVEŠTAJ o radu u toku 2016. godine, lzveštaj o poslovanju na osnovu konsolidovanog bilansa za 2016. godinu, Godišnji izveštaj o poslovanju za EP Svetlost a.d.

 
30
mar
2017


1. Zapisnik sa XXIII Redovne sednice Skupštine akcionara, Statistički izveštaj za 2016. godinu, Bilans uspeha za 2016. godinu, Bilans stanja za 2016. godinu

 
18
jul
2016


1. IZVEŠTAJ o bitnom događaju, održana XXIII Redovna sednica Skupštine akcionara, Odluka o raspodeli konsolidovanog dobitka iskazanog u poslovanju Društva u toku 2015. godine, Konsolidovani bilans stanja na dan 31.12.2015.

 
04
jun
2016


1. POZIV i dokumentacija za XXIII Redovnu sednicu Skupštine akcionara

 
24
avg
2015


1. IZVEŠTAJ o bitnom događaju, održana XXII Redovna sednica Skupštine akcionara

2. ODLUKE sa XXII sednice

3. ZAPISNIK sa XXII sednice Skupštine akcionara

 
28
jul
2015


1. POZIV za XXII Vanrednu sednicu Skupštine akcionara

2. Punomoćje za glasanje na 22. Vanrednoj Skupštini akcionara zakazanoj za 26.06.2015.god

3. Konsolidovani finansijski izveštaj za 2014. godinu

4. Izveštaj o poslovanju na osnovu konsolidovanog bilansa za 2014.

 
29
jun
2015


1. IZVEŠTAJ o bitnom događaju, održana XXI Redovna sednica Skupštine akcionara

2. ODLUKE sa XXI sednice

3. ZAPISNIK sa XXI sednice Skupštine akcionara

 
09
jun
2015


1. P U N O M O Ć J E za glasanje na XXI Redovnoj Skupštini akcionara zakazanoj za 26.6.2015.god. u Beogradu

2. NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE ZA 2014. GODINU

3. Odluke sa 31. Redovne sednice Prvog saziva

4. Izveštaj o poslovanju Društva u 2014.god

5. Bilans stanja na dan 31.12.2014

6. Bilans uspeha za period od 01.01.2014. do 31.12.2014

7. Izveštaj o ostalom rezultatu za period od 01.01.2014. do 31.12.2014

8. Izveštaj o promenama na kapitalu za period od 01.01.2014. do 31.12.2014

9. Statistički izveštaj za 2014. godinu

10. Izveštaj o tokovima gotovine za period od 01.01.2014. do 31.12.2014

 
26
maj
2015

1. POZIV za Redovnu sednicu Skupštine akcionara

 
30
okt
2014


1. POZIV za I Redovnu sednicu Skupštine malih akcionara

 
07
jul
2014


1. ZAPISNIK sa 20. Redovne skupštine akcionara

 
11
jun
2014


1. ODLUKA sa 21. sednice Prvog saziva

2. UGOVOR o prenosu prava svojine

 
28
maj
2014

1. POZIV za XX Redovnu sednicu Skupštine akcionara
 
21
maj
2014


1. Godišnji dokument o objavljenim informacijama

 

17
sep
2013


1. ZAPISNIK sa XIX Vanredne sednice Skupštine akcionara

 
28
avg
2013


1. POZIV za XIX Vanrednu sednicu Skupštine akcionara

 
27
jun
2013


1. IZVEŠTAJ o bitnom događaju, održana XVIII sednica Skupštine akcionara

2. ODLUKE sa XVIII sednice

3. ZAPISNIK sa XVIII sednice Skupštine akcionara

 
23
maj
2013


1. POZIV za XVIII sednicu Skupštine akcionara


2. Punomoćje za glasanje na 18. Redovnoj Skupštini akcionara zakazanoj za 24.06.2013. u Beogradu

 
14
nov
2012


1. ZAPISNIK sa XVII Vanredne skupštine akcionara

2. Izveštaj o bitnom dogadjaju sa XVII vanredne sednice skupštine akcionara

 
17
okt
2012


1. POZIV za vanrednu sednicu Skupštine akcionara

2. Punomoćje za glasanje na 17. Vanrednoj Skupštini akcionara zakazanoj za 07.11.2012.god. u 10 h

3. Zapisnik sa XVI Redovne skupštine EP Svetlost a.d., održane dana 27.07.2011.

4. Odluke sa 17. Vanredne Skupštine akcionara

 
09
jul
2012


1. POZIV za sednicu Skupštine akcionara

2. Izveštaji o poslovanju/Bitni događaji

3. Zapisnik sa XV Ponovljene skupštine EP Svetlost a.d., održane dana 26.12.2011.

4. Finansijski izveštaj za 2011 godinu

5. Izveštaj o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja za 2011. godinu

6. Konsolidovani finansijski izveštaj za 2011 godinu

7. Izveštaj o izvršenoj reviziji konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2011. godinu

8. Izjava rukovodstva društva EP Svetlost a.d.

9. Statut javnog, dvodomnog akcionarskog društva

10. Akt o osnivanju akcionarskog društva

11. Poslovnik o radu skupštine akcionarskog društva

12. Zapisnik

13. Izveštaj o bitnom dogadjaju sa XVI redovne sednice skupštine akcionara

14. Odluka o usvajanju finansijskog izveštaja i konsolidovanog finansijskog izveštaja o poslovanju u 2011. god.

15. Odluka o usvajanju finansijskog izveštaja za 2011. god. i revizije konsolidovanog finansijskog izveštaja o poslovanju u 2011. god

16. Odluka o pokriću gubitaka u poslovanju Društva u toku 2011. god